Borowik 2001

W dniach 24-25 maja 2001r. w Turawie odbyło się zorganizowane przez SKN “"Skruber"” Seminarium Naukowe nt. “Nowoczesne technologie w inżynierii procesowej”, w którym mieli przyjemność uczestniczyć  studenci IV-go i V-go roku profilu dyplomowania procesy i aparaty przemysłowe oraz IV-go roku profilu dyplomowania procesy i urządzenia w inżynierii środowiska. Seminarium odbyło się przy współudziale pracowników Katedry Inżynierii Procesowej, wśród których byli: prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, dr hab. inż. Stanisław Witczak profesor PO, dr inż. Gabriel Filipczak, dr inż. Jerzy Hapanowicz.

Pierwszego dnia, który stanowił zarazem I-szy etap Seminarium, wysłuchaliśmy trzy następujące referaty:

- Badanie procesu mieszania ciekłego układu niejednorodnego (Joachim JOHN, Sebastian KRETEK),

- Proces wrzenia ciekłej mieszaniny niejednorodnej (Robert K¡TNY),

- Międzynarodowa Wystawa Inżynierii Sanitarnej, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji oraz Ochrony Środowiska, AQUA-THERM Kijów 2001tematyka i zasadnicze cele - refleksje z pobytu. (Tomasz GŁOWACKI, Przemysław JACH)

Koledzy z V-go roku: J. John, S. Kretek i R. Kątny, zaprezentowali referaty związane z wykonywanymi przez siebie pracami dyplomowymi. Natomiast trzeci dotyczył relacji z wystawy-targów w Kijowie, w których uczestniczyli kol. T. Głowacki i P. Jach. Nadmienić przy tym należy, że kol. Joachim John i Sebastian Kretek mieli okazję zaprezentować rezultaty swoich badań na Międzynarodowym Sympozjum Młodych Pracowników Nauki i Studentów, które odbyło się  w Zielonej Górze pod koniec maja br.

Koledzy-dyplomanci żywo dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat prowadzonych przez siebie badań. W toku dyskusji nie obyło się oczywiście bez dociekliwych pytań dotyczących na ogół zakresu, sposobu realizacji oraz rezultatów będących już na ukończeniu prac dyplomowych. Zdarzały się pytania i łatwe, i trudne. Przy tych drugich niejednokrotnie służyli swą pomocą pracownicy Katedry Inżynierii Procesowej.

Kolejnym punktem seminarium było uroczyste wręczenie przez prof. Leona Troniewskiego tematów prac dyplomowych koleżankom i kolegom z IV-go roku, studiującym na specjalnościach pod merytoryczną opieką Katedry Inżynierii Procesowej. Tematy prac dyplomowych na rok ak. 2001/02 otrzymali następujący studenci:

- profil dyplomowania procesy i urządzenia w inżynierii środowiska:

1.Katarzyna Dominiak

2.Tomasz Głowacki

3.Przemysław Jach

4.Katarzyna Micuła

5.Natalia Miśtał

6.Joanna Niżborska

7.Barbara Nowak

8.Małgorzata Nowak

9.Rozalia Nowakowska

10.Agnieszka Pietrzak

11.Agnieszka Stec

12.Małgorzata Szachnowska

13.Marlena Szyperek

profil dyplomowania - procesy i aparaty przemysłowe:

1.Marcin Czajka

2.Roman Furman

3.Sebastian Kokot

4.Tomasz Kosmala

5.Michał Kowalski

Obdarowani wyrazili radość z przynależnego im zaszczytu i obiecali ukończyć studia w terminie.

         Wieczorem, przy pięknej pogodzie, odbyło się ognisko. Dla nikogo nie zabrakło własnoręcznie upieczonej kiełbaski oraz innych specjałów przyrządzonych przez organizatorów. Biesiadowano do późnych godzin nocnych, prowadząc interesujące rozmowy. Nie obyło się bez gitary i śpiewu. 

Następnego dnia (II-gi etap Seminarium) koledzy-dyplomanci zaprezentowali kolejne dwa referaty, a mianowicie:

- Badania hydrauliki przepływu układu gaz-ciecz-ciecz w rurach poziomych (Damian GRABSKI, Krzysztof KUBEK),

- Analiza zjawisk zachodzących przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz (Krzysztof ZIEMBA)

Grupa z kierunku inżynieria środowiska zaakcentowała swoje czynne uczestnictwo w seminarium wystąpieniem niezależnym nt.:

- Wybrane zagadnienia utylizacji i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (Małgorzata NOWAK, Rozalia NOWAKOWSKA).

Okolicznościowy referat wygłosił kierownik katedry prof. L. Troniewski, który przybliżył uczestnikom seminarium System edukacji w Polsce. W swoim wystąpieniu poruszył on zagadnienia dotyczące struktury szkolnictwa wyższego w Polsce, sposobów i metod nowoczesnego kształcenia oraz zakresu i programów studiów.

W końcowej części  seminarium mgr inż. Marek WASIELEWSKI, z firmy “Organika-Propex”-Wrocław przedstawił nam prezentacje multimedialną  nt.  Nowoczesne systemy w instalacjach sanitarnych.

Po zakończeniu oficjalnej – naukowej części seminarium, odbyło się zebranie organizacyjne SKN “SKRUBER”. Ponieważ zbliża się nieuchronnie termin ukończenia studiów przez kolegów pełniących najważniejsze funkcje, dokonano wyboru (w przyjaznej atmosferze) nowego Zarządu Koła w składzie:

1. Sebastian Kokot (mechanika i budowa maszyn)

2.  vice Prezes – Rozalia Nowakowska (inżynieria środowiska)

3.  Sekretarz  – Agnieszka Stec (inżynieria środowiska)

4.  vice Sekretarz – Małgorzata Szachnowska (inżynieria środowiska)

Zaakceptowano również ogólny plan pracy SKN “SKRUBER” na bieżący rok akademicki oraz 2001/2002. Plan zakłada kontynuowanie ogólnego programu z poprzednich lat, a w szczególności: spotkania na uczelni z przedstawicielami przemysłu, wycieczki do zakładów przemysłowych interesujące nas z tytułu obranego kierunku studiów oraz na ciekawe targi i seminaria przydatne dla poznawania problematyki z toku studiów.

Po uroczystym obiedzie, kończącym nasze seminarium, wszyscy uczestnicy we wspaniałych humorach wrócili bezpiecznie do Opola.

Ze studenckim pozdrowieniem SKN "Skruber"