Seminarium - Korab 2003

W dniach 12-13 czerwca br. w Turawie odbyło się Seminarium Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej nt. "Nowoczesne technologie w inżynierii procesowej", w którym uczestniczyli członkowie SKN "SKRUBER", studiujący na specjalnościach procesy i aparaty przemysłowe oraz procesy i urządzenia inżynierii środowiska. Seminarium odbyło się przy współudziale pracowników Katedry Inżynierii Procesowej, wśród których byli: prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, dr hab. inż. Stanisław Witczak profesor PO, dr inż. Roman Dyga dr inż. Gabriel Filipczak, dr inż. Jerzy Hapanowicz i dr inż. Barbara Pendyk.W trakcie dwudniowego seminarium przedstawiono referaty związane z realizowanymi w Katedrze Inżynierii Procesowej pracami dyplomowymi, a mianowicie:

1. Alicja BARON, Janusz KAPŁON: Ocena możliwości energetycznego wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków (promotor: prof. L. Troniewski)

2. Piotr RACZKOWSKI: Modelowanie procesu odpylania w filtrze nasypowym

(promotor: prof. L. Troniewski)

3. Marian BUSZEK, Adam JOSZKO: Zapotrzebowanie mocy w procesie mieszania mieszadłem łapowym (promotor: dr inż. M. Węgrzyn)

4. Przemysław BOGACKI: Mieszanie materiałów ziarnistych w mieszalniku bębnowym (promotor: dr inż. A. Knapik)

5. Małgorzata ŁUKOMSKA: Mechanizmy tworzenia i separacji ciekłych układów dyspersyjnych (promotor: dr inż. J. Hapanowicz)

6. Paweł ZAJ¡C: Hydraulika przepływu pierścieniowego gaz-ciecz-wysokolepka (promotor: prof. S. Witczak)

7. Andrzej SROKA, Radosław WEBER: Straty energii przy przepływie emulsji przez poziomy rurociąg (promotor: dr inż. J. Hapanowicz)

8. Magdalena PROCZKA, Joanna SKOCZYLAS: Hydrodynamika współprądowych kolumn ciśnieniowych (promotor: prof. G. Bartelmus)

9. Artur OSUMEK: Charakterystyka ciekłych układów dyspersyjnych wytwarzanych różnymi metodami (promotor: dr inż. J. Hapanowicz)

10. Magdalena DIAKÓW: Dyspergowanie kropel w cieczy nieniutonowskiej na drodze wypływu z dystrybutora (promotor: dr inż. J. Hapanowicz)

11. Justyna KUSIDŁO, Ireneusz KUBEK: Wnikanie ciepła i masy przy współprądowym przepływie dwufazowym gaz-ciecz (promotor: prof. S. Witczak)

12. Tomasz GARUS, Sławomir SKWARSKI: Charakterystyka procesu wrzenia ciekłych układów dwuskładnikowych (promotor: prof. L. Troniewski)

13. Kamila MYDLARZ-GABRYK: Procesy rozdziału mieszanin niejednorodnych
i układów heteroazeotropowych (promotor: dr inż. G. Filipczak)

14. Sławomir BURACZYŃSKI, Piotr ZEMEŁKA: Wybrane zagadnienia hydrodynamiki strugi trójfazowej gaz-ciecz-ciecz (promotor: prof. L. Troniewski)

15. Grzegorz HORNECKI: Wnikanie ciepła w płynących filmach cieczy
(promotor: prof. S. Witczak)

Uczestnicy seminarium żywo dzielili się spostrzeżeniami na temat prac dyplomowych prowadzonych w Katedrze Inżynierii Procesowej. W toku dyskusji nie obyło się oczywiście bez dociekliwych pytań do referentów, dotyczących na ogół zakresu, sposobu realizacji oraz rezultatów będących już na ukończeniu prac dyplomowych. Zdarzały się pytania i łatwe, i trudne. Przy tych drugich niejednokrotnie służyli swą pomocą pracownicy Katedry Inżynierii Procesowej.

Jednym z ważnych wydarzeń seminarium było uroczyste wręczenie przez prof. Leona Troniewskiego tematów prac dyplomowych koleżankom i kolegom z IV-go roku, studiującym na specjalnościach pod merytoryczną opieką Katedry Inżynierii Procesowej. Obdarowani wyrazili radość z przynależnego im zaszczytu i obiecali ukończyć studia w terminie.

Po zakończeniu oficjalnej - naukowej części seminarium, odbyło się zebranie organizacyjne SKN "SKRUBER". Dokonano wyboru (w przyjaznej atmosferze) nowego Zarządu Koła, oraz zaakceptowano plan pracy SKN "SKRUBER" na kolejny rok akademicki. Plan zakłada kontynuowanie ogólnego programu z poprzednich lat, a w szczególności: spotkania na uczelni z przedstawicielami przemysłu, wycieczki do zakładów przemysłowych interesujące nas z tytułu obranego kierunku studiów oraz na ciekawe targi i seminaria przydatne dla poznawania problematyki z toku studiów.

Po uroczystym zakończeniu naszego seminarium, wszyscy uczestnicy we wspaniałych humorach wrócili bezpiecznie do Opola.

Ze studenckim pozdrowieniem
SKRUBER, Opole 2003