Turawa 2002

W dniach 27-28 maja 2002r. w Turawie odbyło się zorganizowane przez SKN Skruber Seminarium Naukowe nt. Nowoczesne technologie w inżynierii procesowej, w którym mieli przyjemność uczestniczyć studenci IV-go i V-go roku profilu dyplomowania procesy i aparaty przemysłowe oraz IV-go roku profilu dyplomowania procesy i urządzenia w inżynierii środowiska. Seminarium odbyło się przy współudziale pracowników Katedry Inżynierii Procesowej, wśród których byli: prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, dr hab. inż. Stanisław Witczak profesor PO, dr inż. Gabriel Filipczak, dr inż. Jerzy Hapanowicz.
fota

W trakcie dwudniowego seminarium koleżanki i koledzy z V-go roku zaprezentowali referaty związane z wykonywanymi przez siebie pracami dyplomowymi, a mianowicie:

1.     Małgorzata NOWAK, Rozalia NOWAKOWSKA: Mieszanie zawiesin i emulsji (promotor: dr inż. J. Hapanowicz)

2.     Sebastian KOKOT, Tomasz KOSMALA: Hydraulika przepływu emulsji wodno-olejowych  (promotor: dr inż. J. Hapanowicz)

3.     Małgorzata SZACHNOWSKA: Dynamika ruchu fazy rozproszonej w cieczy nienewtonowskiej (promotor: dr inż. J. Hapanowicz)

4.     Katarzyna MICUŁA, Barbara NOWAK: Hydrodynamika reaktorów trójfazowych (promotor: prof. G. Bartelmus)

5.     Michał KOWALSKI: Hydrodynamika strugi trójfazowej ciecz-ciecz-gaz (promotor: prof. L. Troniewski)

6.     Joanna NIŻBORSKA, Agnieszka PIETRZAK: Biologiczne oczyszczanie gazów (promotor: prof. G. Bartelmus)

7.     Roman FURMAN: Hydrodynamika spływu cieczy w obecności gazu (promotor: prof. S. Witczak)

8.     Natalia MIŚTAL: Techniki izotopowe w praktyce przemysłowej
(promotor: dr inż. G. Filipczak)

9.     Marcin CZAJKA: Analiza przypadków wymiany ciepła w filmach cieczy
(promotor: prof. S. Witczak)

10.    Katarzyna DOMINIAK: Hydrodynamika i wymiana ciepła przy współprądowym przepływie dwufazowym gaz-ciecz  (promotor: prof. S. Witczak)

11.    Marlena SZYPEREK: Kierunki rozwojowe w technikach oczyszczania gazów (promotor: dr inż. G. Filipczak)

Nadmienić przy tym należy, że kol.  Małgorzata Nowak, Rozalia Nowakowska i Małgorzata Szachnowska miały okazję zaprezentować rezultaty swoich badań na Międzynarodowym Sympozjum Młodych Pracowników Nauki i Studentów w Zielonej Górze, gdzie ich referaty zostały nagrodzone stosownymi dyplomami, za najlepsze referaty studenckie. Podobnie, kol. Barbara Nowak i Katarzyna Micuła prezentowały swoje prace – w formie tzw. posterów – na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Siedlcach.

Uczestnicy seminarium żywo dzielili się spostrzeżeniami na temat prac dyplomowych prowadzonych w Katedrze Inżynierii Procesowej. W toku dyskusji nie obyło się oczywiście bez dociekliwych pytań do referentów, dotyczących na ogół zakresu, sposobu realizacji oraz rezultatów będących już na ukończeniu prac dyplomowych. Zdarzały się pytania i łatwe, i trudne. Przy tych drugich niejednokrotnie służyli swą pomocą pracownicy Katedry Inżynierii Procesowej.

Jednym z ważnych wydarzeń seminarium było uroczyste wręczenie przez prof. Leona Troniewskiego tematów prac dyplomowych koleżankom i kolegom z IV-go roku, studiującym na specjalnościach pod merytoryczną opieką Katedry Inżynierii Procesowej. Obdarowani wyrazili radość z przynależnego im zaszczytu i obiecali ukończyć studia w terminie.

Po zakończeniu oficjalnej – naukowej części seminarium, odbyło się zebranie organizacyjne SKN “SKRUBER”. Dokonano wyboru (w przyjaznej atmosferze) nowego Zarządu Koła, oraz zaakceptowano plan pracy SKN “SKRUBER” na rok akademicki 2002/2003. Plan zakłada kontynuowanie ogólnego programu z poprzednich lat, a w szczególności: spotkania na uczelni z przedstawicielami przemysłu, wycieczki do zakładów przemysłowych interesujące nas z tytułu obranego kierunku studiów oraz na ciekawe targi i seminaria przydatne dla poznawania problematyki z toku studiów.

Ze studenckim pozdrowieniem "SKRUBER"